ΠΑΙΣ перевод


Древнегреческо-русский словарь Дворецкого


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

ΠΑΙΣ


Перевод:


    I.

    παῖς

    παιδός, эп. тж. πάϊς ὁ и ἡ (voc. παῖ - эп. тж. πάϊ; pl.: gen. παίδων, dat. παισί - эп. παίδεοσι)

    1) ребенок, дитя, мальчик или девочка

     π. παιδός Hom., Plat. — внук;

    πέτρας ὀρείας π. Eur. — дитя горных скал, т.е. Эхо;

    ἐκ παιδός Plat. — с детства;

    ἐκ τῶν παίδων εὐθύς Plat. — с раннего детства;

    π. συφορβός Hom. — юный свинопас;

    ἀμπέλου π. Pind. — дитя виноградной лозы, т.е. вино;

    παῖδες τᾶς ἀμιάντου Aesch. — дети морской пучины, т.е. морские животные

    2) pl. сыны (в описаниях, преимущ. не переводится)

     οἱ παῖδες Ἀσκληπιοῦ Plat. — сыны Асклепия, т.е. врачи;

    Λυδῶν παῖδες Her. — лидийцы;

    δυστήνων παῖδες Hom. — несчастные;

    οἱ ζωγράφων παῖδες Plat. — живописцы

    3) юный раб Aesch., Plat., Arph. etc.

    II.

    πάϊς

    ὁ иэп. = παῖς См. παις


Древнегреческо-русский словарь ДворецкогоΠΑΙΠΑΛΟΕΙΣ

ΠΑΙΣΑΙ
ΠΑΙΣ перевод и примеры


ΠΑΙΣПеревод и примеры использования - фразы
Ελ ΠαϊςЭль Паис
ΠαϊςПаис
το Ελ ΠαϊςЭль Паис

ΠΑΙΣ - больше примеров перевода

ΠΑΙΣПеревод и примеры использования - предложения
Θέλω ναι παις στο Τόκιο αιπόψε. -Θαι ται καιταιφέρεις;Как ты думаешь, ты справишься с этим?
Είδες τον φίλο μου στο Ελ Παϊς;Ты встретилась с моим приятелем Анхелем из "Эль Паис"?
Αυτό κάνει το Ελ Παϊς να δουλεύει.Без них "Эль Паис" не сможет работать.
Ο 'Αγχελ από το Ελ Παϊς.Анхель из "Эль Паис".
Πήγα στο Ελ Παϊς για να ζητήσω δουλειά...Я пошла утром просить работу в "Эль Паис".
- Ναι. Εμφανίστηκε στο "Βάνιτυ Φερ" και το διάβασα στο "Ελ Παϊς".Эту историю недавно напечатали в "Al Pais".
Η Eλ Παίς αρχίζει με τις λέξεις:((Эль Паис)) с заголовком.
Πάις."Пироги Пэтси".
Στο Πάτσις Πάις;"Пэтси Пайс"?
- Στο Πάτσις Πάις;В "Пирогах Пэтси"?


Перевод слов, содержащих ΠΑΙΣ, с греческого языка на русский язык


Древнегреческо-русский словарь Дворецкого

παισαι


Перевод:

    παῖσαι

    I

    inf. aor. к παίζω См. παιζω

    II

    inf. aor. к παίω См. παιω

παισδω


Перевод:

    παίσδω

    дор. = παίζω См. παιζω

Παισος


Перевод:

    Παισός

    ἡ Пэс (город в Троаде) Hom., Her.

παιστρια


Перевод:

    παίστρια

    ἡ плясунья Anth.


Перевод ΠΑΙΣ с греческого языка на разные языки


2022 Classes.RU
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет